نمایندگی

عنوان آزمایشنتیجهاستاندارد
ضریب نفوذپذیری آب در فشار (15bar(mm72*10-12IS3085:1965
(reffirmed 1997)

نفوذپذیری آب بدون GS-100 mm
با GS-100 mm
50% افزایش کیفیت
30
30

DIN 1048
part 51991
مقاومت فشاری نمونه 7 روزه
(N/mm2)
56/8BS 1881 part
125&116
مقاومت فشاری نمونه 28 روزه67BS 1881 part
125&116
آب موجود (% m/m)0/88ASTMC 494
محتویات غیر فرار (% m/m)99/1ASTMC 494
درصد کلرید موجود (% m/m)0/07BS 5075 : part1
درصد کل سولفور موجود (%m/m)0/23ISO 638
درصد هوای موجود3/4GB 18445-2001
اثرات زنگ زدگی روی میلگرد هابدون زنگ زدگیGB 18445-2001
خانه درباره ماتماس با ما