حلال  براساس اپکسی پرایمر

نوع مصالح حلال براساس اپکسی پرایمر
شیوه استفاده به عنوان یک نفوذگر آب بند برای استفاده بر روی سطوح بتنی ، سیمانی و متخلخل استفاده می شود
روش های کاربرد قلمو ، غلطک و بدون هوا
تنوع رنگ بدون رنگ
نقطه اشتعال پایه : 32 درجه سانتی گراد ، افزودنی : 32 درجه سانتی گراد
حجم جامدات 38 ± 3%
ضخامت معمولی

لایه نازک مرطوب

لایه نازک خشک

40 میکرون

105 میکرون

بایستی توجه داشت که درصد انتشار با توجه به سطح پوشش دهی و همچنین روشی که انتخاب می شود متغیر می باشد. اگر سطح پوشش دهی ضخیم و متخلخل باشد درصد انتشار به طور قابل توجهی کاهش می یابد. در زمان پوشش دهی یک سطح ، آزمایش عملی بر رنگ کردن یک سطح به صورت کامل ارجحیت دارد.

متوسط زمان خودگیری

توسط دست

توسط دوباره پرداخت کردن

23 درجه سانتی گراد

5/2 ساعت

16 ساعت

35 درجه سانتی گراد

1 ساعت

12 ساعت

پوشش اولیه ممکن است بر روی پوشش اولیه یک لایه اپوکسی و پلی اورا استفاده شود. همچنین توصیه میشود که لایه بصورت کامل تمیز باشد. جهت رسیدن به بهینه ترین حالت چسبندگی کمترین زمان ممکن 7 روز با 23 درجه سانتی گراد می باشد و یا 4 روز با 35 درجه سانتی گراد می باشد.
حالت گلدانی

 

15 درجه سانتی گراد

8 ساعت

23 درجه سانتی گراد

4 ساعت

35 درجه سانتی گراد

2 ساعت

بسته بندی دو جزء از متریال که در جداول جداگانه عرضه می شود در ابتدا با یکدیگر مخلوط و استفاده می شوند.
پوشش دهی 5 مترمربع / لیتر
سایز بسته بندی 5 لیتر در هر بطری
عمر مفید در کمترین زمان یکسال